ខ្មែរ (Khmer)

អំពីយើង

Tenants Victoria (អ្នកជួលផ្ទះរដ្ខ Victoria) គឺជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ និងគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សដែលជួលផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria។ យើងផ្តល់ព័ត៌មាន និងដំបូន្មានជាភាសាជាច្រើន ដើម្បីជួយដល់អ្នកជួលផ្ទះទាំងឡាយដើម្បីជួយខ្លួនឯង។

Tenants Victoria (អ្នកជួលផ្ទះរដ្ឋ Victoria) អាច៖

  • ជួយអ្នកដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលទាក់ទងនឹងការជួលផ្ទះរបស់អ្នក
  • ផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក អំពីបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួន ឧទាហរណ៍ ការជួសជុល ការជួល ការកើនឡើងថ្លៃជួល
  • ចរចា និងផ្តល់យោបល់ក្នុងនាមអ្នក ជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះ ឬភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ
  • ជួយ ឬធ្វើជាតំណាងឱ្យអ្នកនៅឯ VCAT (សាលាជំរះក្តីស៊ីវិល និងរដ្ឋបាល)
  • និយាយទៅកាន់ក្រុមសហគមន៍របស់អ្នក អំពីសិទ្ឋិនានារបស់អ្នកជួលផ្ទះ

 

ដំបូន្មានស្របច្បាប់សម្រាប់ភតិកៈតាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 068 860

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង ១០.០០ ព្រឹកដល់ ២.០០ រសៀល

និមិត្តសញ្ញាអ្នកបកប្រែភាសាជាតិ

ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយភាសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកភាសានិងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងនឹងហៅអ្នកម្តងទៀតជាមួយអ្នកបកប្រែភាសា។

 

ព័ត៌មាន covid-19

សំរាប់ពត៌មានអំពីជំងឺកូរ៉ូណាវ៉ាយ (COVID-១៩) សូមមើល៖

 

សិទ្ធិស្របច្បាប់សម្រាប់ភតិកៈ

សូមចំណាំថាទំព័រស្តីពីសិទ្ធិស្របច្បាប់មិនមានជាភាសាទាំងអស់ទេ

(please note that pages on legal rights are not available in all languages)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.