تعمیرات تهویه مطبوع

حال کنترل نمایید که ایا تهویه مطبوع شما کار می کند.

تهویه مطبوع و راه اندازی آن با دستگاه کنترل از راه دور

 چرا اکنون؟

اگر تهویه مطبوع شما نیاز به تعمیرات دارد همین حالا درخواست نمایید. در غیر این صورت هفته ها بایستی از گرما رنج ببرید تا تعمیرشود.

 آیا تعمیر تهویه مطبوع یک تعمیر اضطراری است؟

 ممکن است.  تعمیرات به دو بخش اضطراری و غیر اضطراری تقسیم می شوند. لیکن تعمیر تهویه مطبوع بطور مشخص در فهرست تعمیرات اضطراری قرار نمی گیرد. [Section 3 Residential Tenancies Act (1997)]

اگر بتوانید نشان دهید که مساله ایمنی مطرح است – برای مثال سلامتی کودکان، افراد سالمند یا اسیب پذیردر خطر است-  هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT ممکن است تصمیم بگیرد که تعمیرات اضطراری است. شما بایستی مدارک پزشکی را برای تایید ادعای مساله ایمنی ناشی از سهل انگاری ارائه نمایید.

اگر گرمایش و سرمایش دریک واحد یا سیستم تقسیم قراردارد، هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT میتواند آن را یک تعمیر اضطراری تشخیص دهد چراکه تعمیر سیستم گرمایشی، تعمیر اضطراری محسوب می گردد.

مهم است بدانید اگر هزینه ای را برای تعمیرات تهویه مطبوع بپردازید و هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT آن تعمیرات را اضطراری تشخیص ندهد، مالک ممکن است ملزم به بازپرداخت مبلغ به شما نباشد. بنابراین بهتر است ابتدا به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش تعمیرات اضطراری و تعمیرات غیر اضطراری مراجعه نمایید.

 

 آیا مالک ملزم به تعمیر تهویه مطبوع می باشد؟

بله.  هرامکاناتی که توسط مالک ارائه می شود در صورت لزوم بایستی نگهداری و تعمیر شود. این تکلیف برعهده مالک است و تعمیر و نگهداری تهویه مطبوع تحت این شرح وظیفه قرار می گیرد.
چندین استثناء وجود دارد: 1) اگر شما و مالک در قرارداد توافق نموده اید که تهویه مطبوع کار نمی کند و جزیی از مورد اجاره نیست؛ یا 2) اگر تهویه مطبوع به دلیل سهل انگاری شما اسیب دیده و مالک اخطاری برای تعمیرآن برای شما ارسال نموده باشد. [Section 68 Residential Tenancies Act (1997)]

 آیا می توانم خودم آن را تعمیر کرده یا به شخص دیگری واگذار نمایم؟

خیر.  شما نباید خودتان درامرتعمیرتهویه مطبوع وارد شوید مگر اینکه مالک رضایت کتبی داده و برای پرداخت تمام هزینه های آن توافق نموده باشد.

چگونه باید ترتیب تعمیرتهویه مطبوع را بدهم؟

بررسی نمایید آیا تعمیرتهویه مطبوع، تعمیری اضطراری است؟ و سپس مراحل مربوط به تعمیرات اضطراری یا تعمیرات غیراضطراری را دنبال نمایید.

برای درخواست تعمیرات غیراضطراری، بایستی فرم اعلام به مالک را از (وبسایت CAV)  تکمیل نمایید.

 • حتما نام مالک را در فرم ذکر نموده و تمام تعمیرات مورد نیاز را فهرست کنید.
 • هنگامی که فرم را تکمیل نمودید دو نسخه ازآن را برای خود نگه دارید.
 • اعلامیه را به مالک یا کارگزاراملاک شخصا تحویل داده یا آن را پست سفارشی نمایید.
 • هنگامی که اعلامیه مالک تحویل داده شد، مالک 14 روز مهلت دارد تا تعمیرات را انجام دهد.


[Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

 اگر من مستاجر خانه های دولتی باشم چگونه خواهد بود؟

اگر مستاجر خانه های دولتی هستید، مالک شما مدیرمسکن است. برای ارسال درخواست تعمیرات، می توانید: مراحل بالا را دنبال نموده و اعلامیه مالک را به نزدیکترین دفتر مسکن تحویل نمایید، یا فرم انلاین را برای تعمیرات غیراضطراری تکمیل نمایید. برای اطلاع از محل دفاترمسکن یا فرم آنلاین به وبسایت خدمات انسانی مراجعه نمایید.

 اگر آنها برای تعمیراقدامی نکنند یا تعمیرات بخوبی انجام نشود چه می توانم انجام بدهم؟

اگر تعمیرات ظرف مدت 14 روز انجام نشود یا اگر براین باورباشید که تعمیرات بطوررضایت بخشی انجام نشده است، می توانید ازامور مشتریان ویکتوریا (CAV) درخواست بازرسی تعمیرات را بنمایید.

برای درخواست بازرسی:

 • فرم درخواست برای بازرسی تعمیرات را تکمیل نمایید (در وبسایت امور مشتریان ویکتوریا CAVموجود است).
 • نسخه ای از اعلامیه مالک را به ضمیمه فرم ارسال نمایید.
 • همچنین هرگونه مدارک دیگری در خصوص تعمیرات که بین شما و مالک تبادل شده است ارسال نمایید.
 • فرم و مدارک خود را به امور مشتریان ویکتوریا CAV ارسال نمایید (جزییات آدرس درفرم آمده است).

بعد از اینکه آنها فرم شما را دریافت نمودند، یک بازرس برای موضوع بازرسی با شما تماس خواهد گرفت. بعد از بازرسی اگربه این نتیجه برسند که مالک تعمیرات کافی انجام نداده است، ممکن است با مالک برای تکمیل تعمیرات مذاکره نمایند. آنها همچنین گزارش مکتوب بازرسی را برای شما تهیه خواهند نمود. [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

اگر مالک پس از انجام بازرسی همچنان از انجام تعمیرات امتناع نماید چه خواهد شد؟

اگر گزارش بازرسی را از امور مشتریان ویکتوریا CAV دریافت نموده اید لیکن مالک همچنان نسبت به انجام تعمیرات کافی اقدام ننموده است، می توانید درخواست دادرسی خود ظرف مدت 60 روز از دریافت گزارش به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (VCAT) ارسال نمایید.

اگر در مدت 90 روز از درخواست بازرسی از امورمشتریان ویکتوریا CAV گزارش خود را دریافت ننمودید، می توانید بدون گزارش بازرس به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (VCAT) مراجعه نمایید.  

برای درخواست دادرسی:

 • فرم عمومی درخواست را تکمیل نمایید – فهرست مالک ومستاجر (وبسایت VCAT).
 • نسخه ای از اعلامیه مالک را ضمیمه نمایید.
 • نسخه از گزارش بازرس امور مشتریان ویکتوریا CAV را ضمیمه نمایید.
 •  حتما” نسخه ای از فرم درخواست و مدارک پشتیبان را که ارسال می نمایید برای خود نگه دارید.
 • فرم درخواست و مدارک مربوطه را به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT  ارسال نمایید ( جزییات آدرس در فرم موجود است).
 • نسخه ای از فرم درخواست خود را همراه با مدارک به مالک یا کارگزاراملاک شخصا تحویل داده یا با پست سفارشی ارسال نمایید.


[Section 75 Residential Tenancies Act (1997)]

احکام صادره هیات اجرایی

اگر هیات اجرایی متقاعد گردد که مالک در انجام وظایف نگهداری مورد اجاره با تعمیر مناسب قصور داشته است، حکمی در الزام مالک به انجام تعمیرات خاص در چارچوب زمانی مشخص صادر می نماید. [Section 76 Residential Tenancies Act (1997)]

اگر مالک در اجرای حکم اصلی قصور نماید

شما می توانید درخواست جدیدی به هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT ارسال نمایید، شماره ارجاع درخواست قبلی خود را ذکر نموده و توضیح دهید با توجه به اینکه تعمیرات انجام نشده است مایل به ادامه دادرسی هستید. شما می توانید درخواست نمایید تا زمانی که تعمیرات انجام نپذیرفته است اجاره اتان را به یک حساب مخصوص اجاره واریز نمایید. [Section 77 Residential Tenancies Act (1997)]

هیات اجرایی همچنین می تواند حکم جبران خسارتی را براساس ارزیابی نرخ روزانه تا زمانی که مالک به تعلل درانجام تکالیف خود ادامه دهد صادر نماید. [Section 209 Residential Tenancies Act (1997)]

This information is a guide only and should not be used as a substitute for professional legal advice.

Air Conditioner Repairs | Persian | October 2014


related pages

تعمیرات برای خانه های اجاری
هیات اجرایی (هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا VCAT)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.