پرهیز از هزینه های نگهداری

هزینه های نگهداری کدامند؟

وقتی که یک خانه دولتی را ترک می کنید، Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) ممکن است از شما بخواهد که هرنوع خسارت وارده را بپردازید، و تعمیرات یا نظافتی را که در خانه لازم باشد، انجام دهید.

این پرداخت ها را اغلب maintenance charges (هزینه های نگهداری)، maintenance charges against the tenant (MCAT) (هزینه نگهداری بر علیه کسی که مستأجر است)، vacated maintenance charges (هزینه های نگهداری پس از تخلیه) یا tenant responsibility (TR) charges (هزینه هائی که مستأجر مسئول آن است) می نامند.

شما مجبور به پرداخت این قبیل هزینه ها نیستید مگر اینکه در Victorian Civil & Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) حکمی صادر بشود و از شما بخواهد که آن را بپردازید.

قانون چه می گوید

طبق tenancy law (قانون مالک و مستأجر) در ویکتوریا وظیفه همه مستأجرین است که خانه ای را که اجاره می کنند در حد معقول پاکیزه نگهدارند و اقدامات معقولی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود به خانه خسارت وارد نیاید. اگر این وظایف را شما انجام داده اید، VCAT (دیوان) تصمیم خواهد گرفت که شما نباید هزینه ای پرداخت کنید.

لیکن، اگر شما به یکی از این وظایف عمل نکرده باشید، در این صورت Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) می تواند در مورد هر نوع صدمه و هزینه ای که در نتیجه این خلاف شما ایجاد شده، بر علیه شما ادعای خسارت کند. برای اطلاع بیشتر به «اگرDirector of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) ادعایی کرد» در پشت این ورقه مراجعه کنید.

چطور از هزینه های نگهداری پرهیز کنیم؟

اگر در پایان مدت قرار داد اجاره تان می خواهید از پرداخت هزینه های نگهداری پرهیز کنید، باید در هنگام اجاره نشینی و پس از آن چند اقدام ساده را انجام دهید.

در هنگام اجاره نشینی

اطمینان حاصل کنید که هر نوع تعمیری که خانه لازم دارد را به محض اطلاع یافتن به Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) خبر بدهید. برای اطلاع بیشتر در مورد گزارش دادن تعمیرات، به برگه اطلاع رسانی ما در مورد «تعمیرات در خانه های دولتی» مراجعه کنید.

اگر هر نوع خسارتی به ملک وارد آمده آن را هم بایستی هرچه زودتر که بتوانید به Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) گزارش کنید.

اگر Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) فکر کرد که شما مسئول هرنوع صدمه ای هستید ممکن است از Tribunal (دیوان) بخواهد که شما هزینه تعمیر خسارتی که وارد آمده را بپردازید. یادتان باشد، تنها وقتی شما را می توانند مسئول خسارتی قلمداد کنند که اقدامات معقولی را برای پرهیز از خسارت انجام نداده باشید. این بدان معنی است که برای مثال اگر خسارت وارده بخاطر آن باشد که کسی به خانه شما دستبرد زده یا اگر خسارت ناشی از بادباران (طوفانهای سیل آسا) باشد، شما مسئول خسارت به خانه نیستید.

اگر از Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) ادعائی برای هزینه نگهداری دریافت کرده اید، باید با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) ویکتوریا  1800 068 860 برای صلاحدید تماس بگیرید. Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) به مستأجرین و از جمله مستأجرین خانه های دولتی، راهنمائی رایگان و محرمانه ارائه می نماید.

وقتی خانه را تخلیه می کنید

باید یک Condition Report (گزارش وضعیت) در مورد خانه شما وجود داشته باشد، و شرایطی که خانه در موقع تحویل گرفتن داشت را شرح دهد. اگر یک نسخه از این شرایط وضعیت را ندارید، از اداره محلی مسکن خودتان بخواهید که اگر می توانند نسخه ای از آن را به شما بدهند. نمی توانند شما را مسئول خسارت هایی بدانند که این خسارت ها در شرایط وضعیت خانه نوشته شده است یا در موقعی که شما وارد خانه شده اید وجود داشته اند.

وقتی شما خانه را تخلیه می کنید، باید خانه را تمیز کنید و هر نوع خسارتی که فکر می کنید شما مسئول آن هستید را تعمیر نمائید. یادتان نرود که باغچه را، اگر دارید، مرتب کنید. هر نوع تعمیری که صورت می گیرد باید در سطح کار یک پیشه ور حرفه ای باشد. این بدان معنی است که باید تعمیر به خوبی انجام شود و استاندارد آن مناسب باشد. در بیشتر موارد، تمیز کردن حرفه ای، یا تمیز کردن موکت با بخار لازم نیست تا خانه را در وضعیت معقولی از لحاظ نظافت ترک کنید.

قبل از اینکه کلید را پس بدهید، یک بازرسی نهائی هم انجام دهید تا اطمینان پیدا کنید که همه کارهائی که باید انجام می دادید، انجام شده است. فکر خوبی است که دوستی یا شخص دیگری را در این بازرسی همراه خود داشته باشید تا اگر اختلافی در مورد وضعیت خانه در هنگام تخلیه پیش آید به عنوان شاهد بتوانید از او استفاده کنید. علاوه بر این می توانید از خانه عکس ها یا ویدئویی بگیرید که نشان دهد شرایط خانه در هنگامی که شما آن را تخلیه کردید چه بوده است.

به محض آنکه شما خانه را تخلیه کردید، Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) یک بازرسی از آن به عمل می آورد. اگر Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) فکر کرد که مسئول خسارت یا تعمیر هستید بایستی وی با راهکار درستی بر علیه شما ادعا نماید.

اگر Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) ادعائی کرد

یک ادعای Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) باید شامل جزئیات خاص در مورد چیزی باشد که او فکر می کند در خانه خراب است و هزینه ای که برای درست کردن آن لازم است.

اگر این ادعا در برگیرنده همه جزئیات نباشد، در این صورت باید از اداره مسکن محلتان بخواهید که فهرستی از ادعاهائی که بر علیه شما دارند را به شما بدهند. باید یک سفارش تعمیر و یا کار و یا یک صورتحساب برای کارهائی که آنها تکمیل کرده اند موجود باشد.

اگر شما ادعائی نسبت به هزینه نگهداری از Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) دریافت کردید، خیلی مهم است که آن را سرسری نگیرید، حتی اگر دیگر شما مستأجر خانه های دولتی هم نباشید. اگر هیچ کاری نکنید، در Victorian Civil & Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) حکمی صادر خواهد شد و شما یک بدهی به Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) پیدا می کنید. اگر این بدهی پرداخت نشود، ممکن است باعث بشود در آینده نتوانید به خانه های دولتی دسترسی پیدا کنید.

اگر اطمینان ندارید که آیا شما مسئول این هزینه ها هستید، باید از Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) ویکتوریا  1800 068 860 برای صلاحدید تماس بگیرید.

اگر بر این باور هستید که شما مسئول همه این هزینه ها یا بخشی از آنها نیستید، باید کوشش کنید که با Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) مذاکره کنید. شاید بتوانید به موافقتی برای پرداخت مبلغ کمتری برسید یا موافقت کنید که بدهی خود را قسطی پرداخت کنید. اگر باور ندارید که شما در انجام وظیفه خود به عنوان مستأجر خلافی کرده اید، موافقت نکنید که هزینه را بپردازید. Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) باید برای دریافت غرامت از شما به VCAT (دیوان) درخواست بدهد.

برای اطلاع بیشتر به برگه اطلاع رسانی «دفاع از یک ادعای غرامت» و « The Victorian Civil & Administrative Tribunal (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) مراجعه کنید».

یادتان باشد، با رفتن به VCAT (دیوان) برای دفاع در برابر یک ادعای غرامت چیزی از دست نمی دهید. مستأجرینی که از خود در برابر ادعای غرامت دفاع می کنند اغلب برنده می شوند.

وزارتخانه دولتی که خانه های دولتی را اداره می کند در طول سالیان سال از اسامی متعددی استفاده کرده است از قبیل Housing Commission (کمیسیون مسکن)، Department of Housing (وزارت مسکن) و Office of Housing (اداره مسکن). نام فعلی آن Housing and Community Building Division (شاخه مسکن و ساختمان های اجتماعی) از Department of Human Services (وزارت خدمات انسانی) است.
بجای آن Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) از نام Director of Housing* (مدیر کل اداره مسکن) استفاده می نماید، چون بهترین راه برای تعریف این نهاد خدماتی است.
لطفا باز هم توجه داشته باشید که محل فعلی local housing office (اداره مسکن محلتان) ممکن است در Department of Human Services (وزارت خدمات انسانی) واقع باشد.

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

صفحات مربوطه

تعمیرات در خانه های دولتی

فهرست بررسی هنگام بازدید از خانه

دفاع از ادعای غرامت

برگۀ اطلاع رسانی پیرامون دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


Avoiding public housing maintenance charges | Persian | June 2012

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.