rozpoczęcie najmu - Tenants Victoria

  rozpoczęcie najmu

  umowy najmu

  Umowa najmu (czasami zwanego „dzierżawą”) może mieć formę pisemną lub ustną. Może być zawarta na czas określony (np. na 6 lub 12 miesięcy) lub być umową okresową (odnawialną zwykle co miesiąc).

  Umowy na czas określony są bardziej bezpieczne, ponieważ wynajmującemu trudniej jest eksmitować najemcę, ale mogą okazać się kosztowne w przypadku chęci wyprowadzenia się z lokalu przed końcem okresu najmu przewidzianego w Twojej umowie. Zobowiązanie do umowy na czas określony podejmuj jedynie wtedy, gdy masz zasadną pewność, że chcesz lub będziesz zamieszkiwać w nieruchomości przez cały czas trwania umowy.

  Przed zapłatą jakichkolwiek pieniędzy i wprowadzeniem się do lokalu upewnij się, że stan nieruchomości nie budzi żadnych Twoich zastrzeżeń. Jeśli wynajmujący zaoferuje lub zgodzi się naprawić lub ulepszyć nieruchomość przed Twoim zamieszkaniem w niej (np. instalując grzejnik), dopilnuj, aby ta oferta lub zgoda została ujęta w umowie najmu lub uzyskaj obietnicę na piśmie.

  Jeżeli umowa najmu została zawarta na piśmie, jej kopia powinna być Ci wręczona przed podpisaniem. Jeśli to konieczne, zasięgnij porady przed podpisaniem, zwłaszcza w przypadku, gdy do umowy są dołączone „warunki dodatkowe”. Musisz otrzymać egzemplarz umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania.

  twoja zgoda na przesyłanie powiadomień drogą elektroniczną

  Po podpisaniu umowy najmu wynajmujący lub agent nieruchomości może poprosić o zgodę na przesyłanie Ci powiadomień od wynajmującego drogą elektroniczną (na przykład za pomocą poczty e-mail). Klauzula na ten temat może być zawarta w Twojej umowie. Wyraź zgodę na takie powiadomienia tylko wtedy, gdy regularnie sprawdzasz swoje wiadomości e-mail. Upewnij się, że podany jest poprawny adres e-mail, na który będą otrzymywane powiadomienia. Rozważ także, czy istnieje potencjalne ryzyko przekierowania wiadomości e-mail od wynajmującego lub agenta nieruchomości do folderu ze spamem lub jej odrzucenia ze względu na rozmiar.

  Nie musisz zgadzać się na przesyłanie Ci powiadomień drogą elektroniczną, a jeśli to zrobisz, możesz zawsze wycofać zgodę, jeśli zmienisz zdanie w późniejszym czasie.

  Wycofując swoją zgodę na usługę elektroniczną, upewnij się, że posiadasz dowód takiego wycofania. Zachowaj, na przykład kopię wiadomości e-mail lub listu, w którym prosisz wynajmującego, aby nie wysyłał Ci żadnych powiadomień drogą elektroniczną.

  dokumenty, które powinny być Ci przekazane

  Na początku najmu wynajmujący powinien wręczyć Ci następujące dokumenty:

  • Wynajmowanie domu: przewodnik dla najemców (Renting a Home: a guide for tenants) – broszura z Consumer Affairs Victoria
  • jeżeli wpłacona została kaucja, formularz wpłaty kaucji i 2 egzemplarze wypełnionego Raportu o Stanie (Condition Report), podpisane przez wynajmującego lub agenta
  • pełne imię i nazwisko wynajmującego, wraz z adresem i numerami telefonu oraz faksu
  • jeśli najem odbywa się za pośrednictwem agenta, pisemne oświadczenie wskazujące, czy agent może zatwierdzać pilne naprawy oraz maksymalną kwotę możliwą do zatwierdzenia
  • numer telefonu do wynajmującego w przypadkach awaryjnych lub numer telefonu i faksu agenta na wypadek konieczności dokonania nagłych napraw

  raport o stanie

  Jeśli wpłacisz kaucję, wynajmujący MUSI przekazać Ci 2 egzemplarze Raportu o Stanie PRZED Twoim wprowadzeniem się do lokalu. Raport musi być podpisany przez wynajmującego lub jego/jej agenta i opisywać stan techniczny oraz ogólny stan nieruchomości (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) istniejący w momencie przygotowania raportu.

  Następnie masz do dyspozycji 3 dni robocze od daty wprowadzenia na wypełnienie i podpisanie Raportu o stanie i oddanie jednego egzemplarza wynajmującemu lub agentowi.
  Raport o Stanie może być rozstrzygającym dowodem dotyczącym stanu lokalu w momencie Twojego wprowadzenia się. Zanim więc podpiszesz i zwrócisz kopię Raportu o Stanie, zalecamy Ci dokładnie sprawdzenie lokalu i odnotowanie wszelkich zastrzeżeń lub problemów na obu egzemplarzach formularza, szczególnie w sprawach, gdy Twoja opinia różni się od zdania wynajmującego lub agenta, np. w sprawie plamy na dywanie, która nie została wpisana do stanu przez wynajmującego lub agenta. Jest to ważne, ponieważ Raport o Stanie może pomóc Ci obronić się przed roszczeniem w stosunku do kaucji, roszczeniem o odszkodowanie lub zasądzeniem kosztów czyszczenia lokalu po zakończeniu najmu.

  Jeżeli w formularzu nie ma dość miejsca na uwagi, wpisz „zob. załącznik” w odpowiednim dziale i dołącz oddzielny arkusz.
  Po wypełnieniu Raportu o Stanie, podpisz go i zwróć jeden egzemplarz wynajmującemu, zachowując drugi dla siebie w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby był potrzebny podczas zakończenia najmu.

  robienie zdjęć

  Zdjęcia mogą być bardzo pomocne w wykazaniu stanu nieruchomości. Zalecamy zrobienie możliwie wielu zdjęć lokalu w momencie wprowadzenia się oraz także przed wyprowadzką; zapewnią Ci one własne dowody przedstawiające stan lokalu przed najmem i w momencie Twojego opuszczania nieruchomości.

  kaucja

  Jeżeli Twój czynsz wynosi tygodniowo $350 lub mniej, wynajmujący nie może żądać od Ciebie wpłacenia kaucji przekraczającej kwotę jednomiesięcznego czynszu.

  W większości przypadków nie można żądać od Ciebie jednocześnie kaucji oraz gwarancji. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady.

  Kiedy wpłacisz kaucję, wynajmujący lub agent MUSZĄ wypełnić i podpisać Formularz Złożenia Kaucji (Bond Lodgement Form) i dać Ci go do podpisania. Muszą też następnie złożyć formularz oraz wpłacić kwotę Twojej kaucji w Residential Tenancies Bond Authority (Zarządzie ds. Kaucji za Najem Mieszkaniowy) w ciągu 10 dni roboczych. Zarząd ds. Kaucji wyśle Ci potwierdzenie otrzymania kaucji w ciągu 15 dni roboczych od dnia jej wpłaty.

  czynsz

  Jeżeli Twój czynsz wynosi tygodniowo $350 lub mniej, wysokość żądanej od Ciebie wpłaty czynszu z góry nie może przekraczać jednego miesiąca. Jeśli jednak Twoja umowa najmu stanowi, że płacisz czynsz co tydzień, można zażądać od Ciebie wpłaty wartości czynszu za maksymalnie 2 tygodnie.

  Jeżeli płacisz czynsz osobiście, wówczas musisz natychmiast otrzymać pokwitowanie wpłaty. Jeśli korzystasz z innej formy płatności czynszu i prosisz o pokwitowanie w momencie wpłaty, musisz je otrzymać w ciągu 5 dni roboczych. Nawet jeśli nie poprosisz o pokwitowanie w momencie wpłaty, możesz nadal zażądać wykazu Twoich wpłat czynszowych w ciągu 12 miesięcy od daty płatności. Kopię wykazu musisz otrzymać w ciągu 5 dni roboczych od daty wnioskowania o niego. Odmowa wydania pokwitowania jest niezgodna z prawem.

  Zabronione jest również naliczanie przez agentów (lub kogokolwiek innego, włącznie ze stroną trzecią) opłat za pierwsze wydanie karty płatności czynszu lub za zorganizowanie i/lub korzystanie z usługi polecenia zapłaty do płatności czynszu.

  Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.


  Informacje na tej stronie odnoszą się do istniejących okresowych umów najmu oraz umów najmu na krótki czas określony (nieprzekraczający okresu 5 lat). Informacje są aktualne na dzień publikacji, jednakże mogą ulegać zmianie wraz z przyszłymi zmianami przepisów dotyczących wynajmu nieruchomości. Jeśli nie masz pewności, jakie przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku, zalecamy zasięgnięcie porady prawnej.  Starting a tenancy | Polish | March 2019

  Potrzebna Ci dodatkowa pomoc?

  porada dla najemców (advice for tenants)
  Skontaktuj się z nami (contact us)

  Infolinia dla najemców lokali 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
  Organizacja Najemców Lokali w Stanie Wiktoria jest wspierana przez władze stanowe.

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.