Tagalog (Filipino)

tungkol sa atin

Ang Tenants Victoria (Mga Nangungupahan sa Victoria) ay libre at kumpidensiyal na serbisyo para sa mga umuupa ng bahay sa Victoria. Nagbibigay kami ng impormasyon at payo sa maraming mga wika upang tulungan ang mga nangunguphan na tulungan ang kanilang sarili.

Ang Tenants Victoria (Mga Nangungupahan sa Victoria) ay maaaring:

  • tumulong sa iyong sagutan ang mga porma o mga kasunduan na may kinlaman sa iyong pangungupahan
  • payuhan ka tungkol sa partikular na mga problema, halimbawa sa pagkukumpuni, pagtaas ng upa
  • makipag-negosasyon at ipagtanggol ka sa iyong may-ari ng iyong inuupahan o ahente ng real estate
  • tulungan o katawanin ka sa VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal)
  • makipag-usap sa iyong grupo sa komunidad tungkol sa mga karapatan ng mga nangungupahan

 

ligal na payo para sa mga nangungupahan sa pamamagitan ng telepono: 1800 068 860

Lunes hanggang Biyernes 10.00 am hanggang 2.00 pm

Pambansang Simbolo ng Tagapagsalin

Kung nais mong sabihin ang iyong sariling wika, mangyaring sabihin sa amin ang iyong pangalan, wika, at numero ng iyong telepono. Tatawagan ka ulit kami ng isang tagasalin.

 

covid-19 na impormasyon

Para sa impormasyon tungkol sa sakit na coronavirus (COVID-19) tingnan:

 

ligal na karapatan para sa mga nangungupahan

mangyaring tandaan na ang mga pahina sa mga ligal na karapatan ay hindi magagamit sa lahat ng mga wika
(please note that pages on legal rights are not available in all languages)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.