Tagalog

  tungkol sa atin

  Ang Tenants Victoria (Mga Nangungupahan sa Victoria) ay libre at kumpidensiyal na serbisyo para sa mga umuupa ng bahay sa Victoria. Nagbibigay kami ng impormasyon at payo sa maraming mga wika upang tulungan ang mga nangunguphan na tulungan ang kanilang sarili.

  Ang Tenants Victoria (Mga Nangungupahan sa Victoria) ay maaaring:

  • tumulong sa iyong sagutan ang mga porma o mga kasunduan na may kinlaman sa iyong pangungupahan
  • payuhan ka tungkol sa partikular na mga problema, halimbawa sa pagkukumpuni, pagtaas ng upa
  • makipag-negosasyon at ipagtanggol ka sa iyong may-ari ng iyong inuupahan o ahente ng real estate
  • tulungan o katawanin ka sa VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal)
  • makipag-usap sa iyong grupo sa komunidad tungkol sa mga karapatan ng mga nangungupahan

  makipag-ugnay sa amin

  Lahat ng aming mga serbisyo ay libre at mataas ang kahilingan, at bagaman sisikapin ng aming mga tagapayo na tulungan hanggat maaari ang karamihan ng tao, mangyaring tandaan na kadalasan ay may mahabang paghihintay at hindi namin magagarantiya na matutulungan namin ang lahat ng kumontak sa amin

  linya ng tulong para sa mga nangungupahan: 03 9416 2577

  Kung ikaw ay tatataw at sasabihin sa amin ang iyong pangalan, iyong wika at iyong numero ng telepono, matatawagan ka namin na may interpreter para sa iyo.
  Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes: 10:00nu – 2:00nh
  Sarado sa Sabado at Linggo at pista opisya

  payo para sa mga nangungupahan

  Manyaring tandaad na ang mga pahina sa payo ay hindi makukuha sa lahat ng mga wika

  (please note that advice pages are not available in all languages)

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.