ትግርኛ (Tigrinya)

  ናይ ቪክቶሪያ ተኻረይቲ ማሕበር ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ነበርቲ ዝኾኑ ተኻረይቲ ብዘይኽፍሊት ብናፃን ምስጥራዊ ብዝኾነ መገዲ ዝዳለው ኣገልግሎት እዩ። ናይ ቪክቶሪያ ተኻረይቲ ማሕበር ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ነበርቲ ዝኾኑ ተኻረይቲ ብዘይኽፍሊት ብናፃን ምስጥራዊ ብዝኾነ መገዲ ዝዳለው ኣገልግሎት እዩ። ተኻረይቲ ንባእሎም ክሕግዙ ሓበሬታን ምኽሪን ነዳልወሎም ኢና።

  ንተኻራይቲ ፍልይ ዝበለ ግልጋሎት ብናይ ተአኻረይቲ ማሕበር ኣቢሉ ይዳለው።

  ናይ ተኻረይቲ ማሕበር ምናልሽ:

  •  ብዛዕባ ናትኹም ተኻራይን ዘኻርይ ስምምዕነት ውዕል ዚምልከት ቅጥዒ ንምምላእ ይሕግዝ እዩ
  •  ፍልይ ብዝበሉ ጸገማት ሓበሬታን ምኽሪ ምሃብ ንኣብነት፡ ምሕዳስን ምትዕርራይ፣ ናይ ገዛ ኽራይ ምውሳኽ
  •  ምስናይ ንብረት ተወካላይ ድርጅትን ብዓል ንብረት ንናትካ ወኪሉ ምይይጥ ምግባርን ምጥባቕ
  •  ኣብ ቪክቶሪያ ሲቪልን ምምሕድዳር ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንኣኻ ብምውካል ምሕጋዝ
  •  ብዛዕባ መሰላት ተኻረይቲ ንናትኻ ማሕበርሰብ ጉጅለ ምዝራብ

  ካብ እንግሊዝኛ ወጻእ ካልእ ቛንቛ ንዝዛረቡ ተኻረይቲ ብናይ ተኻረይቲ ማሕበር ኣቢሉ መረዳእታን መገልገሊታት ንምድላው ቃል ይኣትው እዮም።

   

  ንተኻረይቲ ናይ ሓገዝ መስመር: 03 9416 2577

  ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ዓርቢ: ካብ ንጉሆ ሰዓት 10.00am ክሳብ ድሕሪ ቐትሪ 2.00pm

  ረቡዕ: ካብ ድሕሪ ቐትሪ ሰዓት 10.00am ክሳብ ምሸት ሰዓት 2.00pm

  ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ንናይ ተኻረይቲ ሓገዝ መውሃቢ መስመር ደውል እሞ ንናትካ ስም፣ ቛንቛን ስልኪ ቑፅሪ ምሕባር ብድሕሪኡ ምስ ኣስተርጓማይ ኾይና ንድውለልኹም ኢና።

  (please note that advice pages are not available in all languages)

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.