Sửa chữa Điều hòa không khí 

  Kiểm tra xem điều hòa không khí của bạn hiện có đang hoạt động không.

  điều hòa không khí và tay với điều khiển từ xa

  Tại sao lại ngay bây giờ?

  Nếu điều hòa không khí của bạn cần sửa chữa, hãy yêu cầu ngay. Nếu không, bạn có thể phải chịu nóng trong nhiều tuần trước khi sửa được điều hòa.

  Sửa chữa điều hòa không khí có phải là một yêu cầu sửa chữa khẩn cấp hay không?

  Có thể. Yêu cầu sửa chữa được chia thành hai loại: khẩn cấp và không khẩn cấp. Nhưng sửa chữa điều hòa không khí không được liệt kê cụ thể là sửa chữa khẩn cấp. [Section 3 Residential Tenancies Act (1997)]

  Nếu bạn có thể chứng minh có vấn đề về an toàn – chẳng hạn như gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em, người già hoặc khách thuê nhà có sức khỏe yếu – VCAT có thể quyết định rằng yêu cầu sửa chữa đó là khẩn cấp. Bạn nên cung cấp bằng chứng y tế để hỗ trợ vấn đề an toàn do lỗi điều hòa không khí gây ra.

  Nếu hệ thống sưởi ấm và làm mát cùng ở trong một thiết bị hoặc hệ thống riêng biệt, VCAT có thể quyết định đó là yêu cầu sửa chữa khẩn cấp bởi vì sửa chữa hệ thống sưởi ấm là yêu cầu sửa chữa khẩn cấp.

  Điều quan trọng là bạn phải biết rằng nếu bạn trả tiền để được sửa điều hòa không khí và VCAT quyết định yêu cầu sửa chữa đó không khẩn cấp, chủ nhà có thể không phải trả lại tiền cho bạn. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy đến VCAT trước.

  Hãy xem thêm trên yêu cầu sửa chữa khẩn cấp và yêu cầu sửa chữa không khẩn cấp.

  Chủ nhà có phải sửa điều hòa không khí hay không?

  Có. Bất kỳ đồ dùng nào do chủ nhà cung cấp đều phải được bảo trì và sửa chữa nếu cần thiết. Đó là nhiệm vụ của chủ nhà và việc sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa không khí cũng nằm trong nhiệm vụ này.
  Có một vài ngoại lệ: 1) nếu bạn và chủ nhà đồng ý trong hợp đồng thuê nhà rằng điều hòa không khí không hoạt động và không cấu thành một phần của mặt bằng cho thuê; hoặc 2) nếu điều hòa không khí bị hỏng do bạn thiếu cẩn thận và chủ nhà đã thông báo cho bạn về việc sửa chữa hư hỏng. [Section 68 Residential Tenancies Act (1997)]

  Tôi có thể tự sửa chữa hay nhờ ai đó sửa chữa không?

  Không. Bạn không nên tự sửa chữa điều hòa không khí trừ khi chủ nhà đã đồng ý bằng văn bản và xác nhận trả toàn bộ chi phí.

  Làm thế nào để tôi được sửa chữa điều hòa không khí?

  Đọc phầnSửa chữa điều hòa không khí có phải là một yêu cầu sửa chữa khẩn cấp hay không? và làm theo các bước cho yêu cầu sửa chữa khẩn cấp hoặc yêu cầu sửa chữa không khẩn cấp.

  Để yêu cầu sửa chữa không khẩn cấp, bạn nên điền vào Thông báo cho Chủ nhà (trang web CAV).

  • Hãy chắc chắn rằng bạn đề họ tên của chủ nhà trên mẫu đơn và liệt kê tất cả những sửa chữa cần thiết.
  • Sau khi đã điền xong đơn, hãy giữ hai bản sao cho bạn.
  • Gửi thông báo cho chủ nhà hoặc đại lý bất động sản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đã đăng ký.
  • Khi họ nhận được Thông báo cho Chủ nhà, Chủ nhà có 14 ngày để tiến hành sửa chữa.


  [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

  Nếu tôi là người thuê nhà ở công cộng thì sao?

  Nếu bạn thuê nhà ở công cộng, chủ nhà của bạn là Giám đốc Khu nhà. Để yêu cầu sửa chữa, bạn có thể: làm theo các bước ở trên và gửi Thông báo cho Chủ của bạn đến Văn phòng Khu nhà gần nhất hoặc bạn có thể điền mẫu đơn trực tuyến cho yêu cầu sửa chữa không khẩn cấp. Để biết địa điểm Văn phòng Khu nhà hoặc tìm mẫu đơn trực tuyến, hãy truy cập trang web của Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

  Tôi có thể làm gì nếu họ không sửa chữa hoặc sửa chữa không phù hợp?

  Nếu việc sửa chữa không được hoàn tất trong vòng 14 ngày hoặc nếu bạn không hài lòng với kết quả sửa chữa, bạn có thể yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (CAV) kiểm tra việc sửa chữa.

  Để yêu cầu kiểm tra:

  • hoàn thành mẫu đơn Yêu cầu Kiểm tra Sửa chữa (có sẵn trên trang web của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria)
  • gửi kèm bản sao Thông báo cho Chủ nhà với mẫu đơn của bạn
  • đồng thời gửi kèm các tài liệu trao đổi khác giữa bạn và chủ nhà liên quan đến việc sửa chữa này
  • gửi mẫu đơn và tài liệu đến Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (thông tin chi tiết về địa chỉ có sẵn trên mẫu đơn)


  Sau khi họ nhận được mẫu đơn của bạn, một thanh tra sẽ liên hệ với bạn về cuộc kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nếu thanh tra nhận thấy chủ nhà chưa hoàn thành việc sửa chữa, họ có thể thương thảo với chủ nhà để hoàn thành việc sửa chữa. Họ cũng sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản. [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

  Nếu chủ nhà vẫn không sửa chữa sau khi có báo cáo kiểm tra thì sao?

  Nếu bạn đã nhận được báo cáo của Thanh tra của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria nhưng chủ nhà vẫn chưa hoàn tất việc sửa chữa, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria (VCAT) để điều trần trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo.

  Nếu bạn không nhận được báo cáo kiểm tra trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn cho CAV, bạn có thể nộp đơn cho VCAT mà không cần có báo cáo của thanh tra. 

  Để yêu cầu một phiên điều trần:

  • hoàn thành mẫu Đơn đăng ký chung – Danh sách Nhà dân cư cho thuê (trang web của VCAT)
  • gửi kèm bản sao Thông báo cho Chủ nhà của bạn
  • gửi kèm bản sao báo cáo của thanh tra Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria
  • hãy đảm bảo bạn lưu một bản sao đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ trước khi gửi đi
  • gửi mẫu đơn đăng ký và tài liệu cho VCAT (thông tin chi tiết về địa chỉ có ghi trên mẫu đơn)
  • gửi bản sao đơn đăng ký và tài liệu cho chủ nhà hoặc đại lý bất động sản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đã đăng ký.


  [Section 75 Residential Tenancies Act (1997)]

  Lệnh của tòa án

  Nếu tòa án phán quyết rằng chủ nhà vi phạm nghĩa vụ của họ trong việc bảo trì mặt bằng tòa nhà ở điều kiện tốt thì tòa án có thể ra lệnh yêu cầu chủ nhà thực hiện việc sửa chữa cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. [Section 76 Residential Tenancies Act (1997)]

  Nếu chủ nhà không tuân theo lệnh đầu tiên

  Bạn có thể gia hạn đơn đăng ký của mình bằng cách gửi thư cho VCAT, cung cấp số tham chiếu đơn đăng ký của bạn và giải thích rằng bạn muốn có một buổi điều trần tiếp theo vì việc sửa chữa chưa được hoàn thành. Bạn có thể yêu cầu trả tiền thuê nhà vào một tài khoản tiền thuê nhà đặc biệt cho đến khi việc sửa chữa được thực hiện. [Section 77 Residential Tenancies Act (1997)]

  Tòa án cũng có thể yêu cầu một mức bồi thường được đánh giá trên cơ sở hàng ngày nếu chủ nhà tiếp tục vi phạm nghĩa vụ sửa chữa của họ. [Section 209 Residential Tenancies Act (1997)]


  This information is a guide only and should not be used as a substitute for professional legal advice.


  Air Conditioner Repairs | Vietnamese | October 2014


  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.